iFontCloud 文鼎雲字庫 - 即時滿足各種字體需求
文鼎DC清圓體
AR DCQingYuan

關於文鼎DC清圓體

文鼎DC清圓體應用案例
知名設計師_蔡啟清教授設計的全新圓體字型。清圓體的設計,容易辨識、容易閱讀、設計簡約,表現比較圓、滑及柔和的個性,讓使用更具有彈性 。清圓體適當減小字面佔字身89%,讓字元間距不擁擠,字高稍減,字體更方正,行間也適當。

篩選條件

{{fontlist.length}} Fonts
  • {{candidate.content}}
TT

{{ fonts.font_name_local + ' / ' + fonts.font_name_global }}

TC SC JP KR
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_special | number}}
{{fonts.mark}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{font.name_alias_local}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{ tpm.name_local }} 授權範圍
NT$
{{ tpm.price_special == '-1' ? tpm.price_standard : tpm.price_special }}
/年
原價 NT: {{ tpm.price_standard }} /年 授權範圍

{{ tpm.desc_cht }}

授權數量
選取方案
授權數量
單價
{{ locale == language.EN ? plan.name_global : plan.name_local }}(認識方案)
授權數量
單價
NT$ {{plan.price_standard | number}}
NT$ {{plan.price_special | number}}
NT$ {{plan.price_standard | number}}