iFontCloud 文鼎雲字庫 - 即時滿足各種字體需求
文鼎方新潤圓
AR FangXinRunYuan

AboutAR FangXinRunYuan

文鼎方新潤圓系列,本質上承襲方新書的字體結構,將字體筆畫轉成圓潤設計,成為具有現代、時尚風格的圓體家族。 方新潤圓,保留方新書的簡練、舒適,融合圓體的圓潤、清雅,是一套具有識別性、易讀性的字型。

Filter

{{fontlist.length}} Fonts
  • {{candidate.content}}
TT

{{ fonts.font_name_local + ' / ' + fonts.font_name_global }}

TC SC JP KR
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_special | number}}
{{fonts.mark}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{font.name_alias_local}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{ tpm.name_local }} 授權範圍
NT$
{{ tpm.price_special == '-1' ? tpm.price_standard : tpm.price_special }}
/年
原價 NT: {{ tpm.price_standard }} /年 授權範圍

{{ tpm.desc_eng }}

授權數量
Plan List
Device
Price
{{ locale == language.EN ? plan.name_global : plan.name_local }}(Font List)
Device
Price
NT$ {{plan.price_standard | number}}
NT$ {{plan.price_special | number}}
NT$ {{plan.price_standard | number}}