iFontCloud 文鼎雲字庫 - 即時滿足各種字體需求
文鼎花栗體
AR HuaLi

關於文鼎花栗體

以花栗鼠與橡實外型做設計發想的Display Type。筆型設計帶有圓潤感,充滿著花栗鼠小巧可愛的樣貌,橫、豎筆畫無拘泥的建築於字體結構,以律動的方式帶出手寫字的溫度感,其展現花栗鼠的活力、不受拘束的性格,讓使用者能透過花栗體可愛、自由的特色在生活中增加幸福感。

篩選條件

{{fontlist.length}} Fonts
  • {{candidate.content}}
TT

{{ fonts.font_name_local + ' / ' + fonts.font_name_global }}

TC SC JP KR
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_special | number}}
{{fonts.mark}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{font.name_alias_local}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{ tpm.name_local }} 授權範圍
NT$
{{ tpm.price_special == '-1' ? tpm.price_standard : tpm.price_special }}
/年
原價 NT: {{ tpm.price_standard }} /年 授權範圍

{{ tpm.desc_cht }}

授權數量
選取方案
授權數量
單價
{{ locale == language.EN ? plan.name_global : plan.name_local }}(認識方案)
授權數量
單價
NT$ {{plan.price_standard | number}}
NT$ {{plan.price_special | number}}
NT$ {{plan.price_standard | number}}